Dla rodziców

Przedszkola nr 111Przedszkola nr 111Przedszkola nr 111

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej przedszkola nr 111

Wstęp

Przedszkole Nr 111 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.przedszkole111.waw.pl/ otwiera się w nowej karcie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Część grafik opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących oraz opisu alternatywnego. Zmiany są wprowadzane sukcesywnie dla starszych grafik.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-07.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-19.

Standardy dostępności

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • Dbamy o odpowiedni rozmiar tekstu na stronie internetowej.
 • Stosujemy zasady prostego języka.
 • Infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym.
 • Obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Rutkowska, e-mail: p111@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 875-29-70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich otwiera się w nowej karcie.

Dostępność architektoniczna Przedszkola Nr 111

Adres:
Przedszkole Nr 111
ul. bł. Ładysława z Gielniowa 9/11,
02-066 Warszawa

Do budynku prowadza dwa wejścia:

 • od ul. bł. Ładysława (wejście furtką) A
 • od ul. bł. Ładysława (wejścia od parkingu) B

Dla gości przeznaczone są wejścia A.

Przedszkole Nr 111 pracuje nad udostępnieniem przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością.
W szczególności zrealizowane są działania:

 1. Sekretariat i gabinet Dyrektora znajduje się na wprost wejścia A.
 2. W budynku nie ma windy.
 3. Do budynku prowadzą dwa podjazdy.
 4. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych
 5. Przy wejściu B wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

Logo dla przedszkola wykonał Michał Kowalski, dziękujemy!